MEDIACIÓN

¿QUÉ É A MEDIACIÓN?

Para nós, a mediación, é un proceso de xestión de conflitos en que dous ou máis persoas tentar voluntariamente alcanzar por si mesmas un acordo, guiadas polo mediador/a, terceiro neutral e imparcial que facilita  a comunicación e o diálogo entre elas, a través dun procedemento estruturado, nun escenario pacífico, dirixido á satisfacción das necesidades das partes, nun marco de “eu gaño-a ti ganas”. 

Legalmente, atopámonos con varias definicións da mediación. 

Nós consideramos a mediación como un mecanismo de axuda social que permite mellorar a comunicación entre os seus membros, reducindo os conflitos entre as partes en desacordo, dando lugar a convenios amigables e asegurando o mantemento de relacións persoais. 

En xullo de 2012 publícase no BOE/BOE, a Lei 5/2012, do 6 de xullo de Mediación en Asuntos Civís e Mercantís. 

Esta Lei representa un importante impulso á resolución de conflitos no ámbito das persoas físicas, pemes, empresas familiares ou outras organizacións empresariais, avogando pola resolución negociada no ámbito extraxudicial. 

No seu Preámbulo danse estas notas da mediación: 

I. …Entre as vantaxes da mediación é de destacar a súa capacidade para dar solucións prácticas, efectivas e rendibles a determinados conflitos entre partes e iso configúraa como unha alternativa ao proceso xudicial ou á vía arbitral, dos que se ha de  deslindar con claridade. A mediación está construída ao redor da intervención dun profesional neutral que facilita a resolución do conflito polas propias partes, dunha forma equitativa, permitindo o mantemento das relacións subxacentes e conservando o control sobre o final do conflito” 

A mediación é entendida por esta Lei, como un medio de solución de controversias, entre dúas ou partes que tentan voluntariamente alcanzar por si mesmas un acordo coa intervención dun mediador/a.

OS PRINCIPIOS INFORMADORES DA MEDIACIÓN SON

A igualdade das partes.- Para que o acordo sexa equitativo ha de existir paridade entre as partes, en caso contrario impoñeríase a vontade dunha parte sobre a outra. É por tanto labor da persoa mediadora crear un clima de confianza, vixiar que en todo momento exista un respecto mutuo entre as partes, empoderándoas para que libremente expoñan as súas necesidade e chéguese a un acordo equitativo.

A imparcialidade das persoas mediadoras.- Están obrigadas a dar un trato similar a todas as partes, sen tomar partido por ningunha delas.

A neutralidade.- O mediador/a ha de permanecer neutral no conflito, sen propoñer acordos ou dar consellos, respectando o acordo ao que cheguen as partes.

A flexibilidade.- Aínda que a mediación ten unha estrutura e técnicas de actuación que ha de coñecer a persoa mediadora para facilitar ás partes o avance na resolución do conflito, desenvólvese sen suxeición a un procedemento regrado, no que as partes son libres de tratar os diferentes aspectos do conflito, adaptándose ás necesidades das partes. Por iso preferimos falar do proceso de mediación e non do procedemento de mediación.

VANTAXES

A mediación resolve conflitos buscando solucións adaptadas ás necesidades das partes poñendo en valor a capacidade de escoitar e de expresarse  asertivamente, dicindo o que queren e o que senten, desde o respecto a outra persoa.

En resumo:

– Mantén as relacións.

– Acurta a duración do proceso.

– Incrementa a comunicación.

– Diminúe custos económicos.

– Menor custo emocional.

– O cumprimento do acordado.

VANTAXES DA MEDIACION VS PROCESO XUDICIAL

Mediación 

Control do proceso e resultado por pártelas

Colaboración

Gañar-Gañar

Protagonismo das partes na solución

Máis compromiso das partes coa resultado

Posibilidade de renovar o diálogo entre as partes

Permite solucións creativas

Rápido

Menor custo económico

Facilita e conserva a relación

Xera empatía

Probabilidade alta de cumprimento

Prevén de conflitos futuros

 

Proceso xudicial

Reitera conflitos

Control do proceso e resultado polo Xuíz

Adversarial

Gañar-Perder

Decisión única do Xuíz

Pouco compromiso das partes co resultado

Rompe todas as posibilidades de diálogo futuro entre as partes

As solucións son máis limitadas

Longa duración

Maior custo económico

Crea distancia, custos emocionais

Xera hostilidade

Máis dificultade para o seu cumprimento

Reitera conflictosdo