SERVIZO DE MEDIACIÓN

¿QUÉN PODE ACUDIR A MEDIACIÓN?

Pode acudir a mediación calquera persoa que se enfronte a un conflito e queira liquidalo dunha forma amigable, tratando de chegar a un acordo coa outra ou outras partes, decidindo elas e non un terceiro.

SITUACIÓNS MEDIABLES

– Mediación Familiar.

Nos conflitos familiares, moitas veces o que subxace son os sentimentos, polo que a mediación pode achegar un ambiente relaxado e alleo aos tribunais, onde as persoas se atopen con plena liberdade para tratar todos os temas que consideren convenientes, sen a limitación que supón un procedemento xudicial.

Inclúese neste tipo de mediación cuestiones relativas a, entre outras:

Relacións matrimoniais e non matrimoniais.

Alimentos, custodia e vistas de menores.

Exercicio da patria potestade, tutela ou  curatela.

Visitas e comunicación entre netos/ as cos seus avós/ as.

Herdanzas e liquidación de patrimonios.

A atención de persoas dependentes (anciáns, discapacitados, etc.)

 
 – Mediación Civil y Mercantil.
Refírese aos conflitos que poden xurdir entre particulares, entre empresas e entre particulares e empresas.  
Cabe incluír, entre outras materias: 
Reclamacións de cantidade .
Conflitos por propiedade industrial ou relativos a competencia. 
Conflitos en empresas familiares. 
Reclamacións por seguros .
Reclamacións de responsabilidade civil. Arrendamentos. Fianzas. Falta de pagamentos de rendas. Danos e prexuízos. 
Conflitos entre socios/as na pequena e mediana empresa. 
Conflitos nas relacións mercantís entre empresas, con clientes e provedores. 
Arrendamentos de locais entre empresas, como centros comerciais.

– Mediación concursal e a hipotecaria.


– Mediación Escolar. 
A mediación escolar é unha técnica que se utiliza para resolver os problemas que se presentan na convivencia entre estudantes. Nalgúns centros tamén se usa para liquidar as dificultades que xorden entre os distintos colectivos da comunidade educativa.

Trata de implantar unha cultura de paz, mellorando a convivencia e redundando na boa marcha da institución escolar.

– Mediación Comunitaria. 
Solucións a problemas de: Convivencia nos barrios.
Comunidades de vecizanza (denuncias por actividades molestas, ruídos, danos, etc)
Alugueres turísticos.

Reformas. Responsabilidade por danos.

 

– Mediación Penal. 

Ten o seu fundamento na xustiza  restaurativa, a mediación penal é o proceso a través do cal se produce o perdón e ofrécese a reparación do dano. 

A mediación penal pódese utilizar en: xustiza de menores e todo tipo de delitos, excepto nos delitos de violencia de xénero, nos que está expresamente prohibido.

  

– Mediación sanitaria ou na contorna da saúde. 

É unha ferramenta para solucionar os conflitos que xurdan entre os profesionais sanitarios ou entre estes e os usuarios do servizos.  

 

– A mediación no ámbito do deporte.  

A mediación pode ser empregada para resolver conflitos entre todos os colectivos participantes das actividades deportivas..